Vad är barnkonventionen?

Information om barnkonventionen

Barnkonventionen

Steg 1

I allt arbete med barn ska barnkonventionen från Förenta Nationerna (FN) vara vägledande. Barnkonventionen slår fast att alla barn har egna rättigheter och att de inte är ägodelar till föräldrar eller till andra vuxna och att vanvård och missförhållanden som rör barn ska bekämpas. Syftet med barnkonventionen är att samhället ska tillförsäkra sig om goda livsvillkor för alla barn oavsett barnets bakgrund och förutsättningar. I barnkonventionen slår man också fast att barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem och att samhället är skyldigt att ta av alla sina tillgängliga resurser för att alla barn ska få det de har rätt till.

Steg 2

Barnkonventionen
I allt arbete med barn ska barnkonventionen vara vägledande. Barnkonventionen (1989) är en rättsligt bindande konvention om barns rättigheter. Till barn räknas i detta fall alla människor under 18 år. Barnkonventionen är ett av alla de styrdokument som reglerar mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller över hela världen och är en del av folkrätten och internationell rätt och reglerar främst samhällets ansvar gentemot individen. Barnkonventionen slår fast att alla barn har egna rättigheter och att de inte är ägodelar till föräldrar eller till andra vuxna och att vanvård och missförhållanden som rör barn ska bekämpas. Syftet med barnkonventionen är att samhället ska tillförsäkra sig om goda livsvillkor för alla barn oavsett barnets bakgrund och förutsättningar. Barn är givetvis mer utsatta och sårbara än vuxna människor och behöver därför större skydd än andra grupper. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989 och trädde i kraft 1990. Bakom barnkonventionen ligger åtskilliga år av arbete. Det banbrytande dokumentet om barns rättigheter skrevs för första gången 1923 av Rädda Barnens grundare. Efter andra världskriget bildade FN UNICEF vars mål var att hjälpa barn på flykt. Med Genèvekonventionen och konventionen om mänskliga rättigheter som grund antog FN:s generalförsamling en konvention om barns rättigheter 1959. I denna konvention vädjar man till föräldrar och andra vuxna att värna om barnens rättigheter. I samband med det internationella barnåret 1978 påbörjades arbetet med barnkonventionen som vi känner den idag. Det arbetet fortgick fram till 1989 när FN:s generalförsamling antog barnkonventionen i sin helhet. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som tillsammans bildar en helhet som beskriver barns rättigheter. Sammanlagt har 196 länder skrivit under barnkonventionen. Det är särskilt fyra artiklar som är framträdande när det gäller barns rättigheter:

  • Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Det innebär att inget barn får diskrimineras på grund av exempelvis funktionsnedsättning, sexuell läggning eller etnisk härkomst.
  • Barnets bästa ska beaktas i alla beslut som rör dem. Samhället är skyldigt att ta av alla sina tillgängliga resurser för att alla barn ska få det de har rätt till.
  • Alla barn har rätt till liv och utveckling. Det är i första hand föräldrarnas ansvar att se till att barnet får det de har rätt till och behöver för att kunna leva och utvecklas.
  • Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. Alla barn har också rätt att få gehör för sina åsikter efter ålder och mognad.

Barnkonventionen är i grunden ett kraftfullt verktyg, som verkar för att alla barn i hela världen ska få det bättre och tryggare i sina liv. Då barn är särskilt sårbara och beroende av de vuxnas omvårdnad, välvilja och tillsyn så har barn också rätt till omsorg, kärlek och extra skydd av oss vuxna. Många barn världen över befinner sig dock i mycket utsatta situationer. Ofta befinner sig dessa barn också i en beroendeställning och är helt utlämnade till de vuxna människor som finns i deras närhet. Barn har givetvis också mindre kunskaper och livserfarenheter än vuxna människor när det gäller hur man som minderårig kan förvänta sig att bli bemött av människor i sin omgivning och vilka krav man som barn kan ställa på sin egen livssituation. Barn är dessutom rent fysiskt betydligt kortare och på alla sätt ”mindre” än vuxna människor, samt dessutom ofta oerfarna, godtrogna och lättmanipulerade. Sammantaget innebär detta att ett barn är ett ”lätt” offer att manipulera och/eller att utsätta för någon form av vanvård, missförhållande eller våldsamt beteende såsom fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp.

Barnkonventionen (1989) Barnkonventionen. Hämtad 2018-02-03. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

Vill du veta mer?

Steg 3

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full