Ensamkommande Flyktingbarn

Enligt socialtjänstlagen har vistelsekommunen eller hemkommunen det yttersta ansvaret för alla barn under 18 år. Det innebär att det är socialtjänstens ansvar att alla barn i kommunen får tillräckligt god omvårdnad och växer upp under trygga förutsättningar. I de fall barn under 18 år saknar föräldrar eller andra vårdnadshavare är det således socialtjänstens ansvar att tillse att barnen får del av detta genom att placera barnet på ett institutionslikande boende eller i familjehem. Till Sverige har en relativt stor mängd barn, främst pojkar, under 18 år som saknar närvarande vuxna anförvanter sökt sig, så kallade ensamkommande flyktingbarn.

Alla dessa barn blir det vistelsekommunens ansvar att sörja för. Med tanke på omfattningen av det antal barn som behöver placeras i familjehem har det rått en brist på familjehem och andra boenden i flera av Sveriges kommuner, en brist som man mer och mer kommer tillrätta med. De flesta av dessa ensamkommande flyktingbarn pratar inte svenska och har därför behov av att komma till miljöer där de vuxna som ansvarar för dem pratar samma språk som barnet och också kan vara delaktiga i att lära barnet det svenska språket. Dessa barn har också rätt till bland annat skolgång. En fördel är om de vuxna i det familjehem barnet placeras har egen erfarenhet av migration. Ensamkommande flyktingbarn placeras därför i bästa fall i integrationsfamiljer men i de fall dessa inte finns att tillgå i kommunen kan andra typer av placeringar bli aktuella.

För att komma ifråga som familjehem för ensamkommande flyktingbarn krävs inga särskilda egenskaper men det är naturligtvis högst önskvärt att man pratar det placerades barnets språk och det är också önskvärt att man själv har erfarenhet av migration. Men även utan dessa egenskaper kan du/ni komma i fråga för att bli familjehem för ensamkommande flyktingbarn. Det är socialtjänsten som utreder lämpligheten hos varje enskild familj som ansöker om att bli familjehem. Kravet är att man som vuxen är stabil och trygg och att man lever under ordnade ekonomiska förutsättningar.

Det är också en viktig förutsättning som familjehem att man kan erbjuda barnet ett eget rum och då räknas inte vardagsrum eller liknande. Den ekonomiska ersättning som betalas ut till familjehem som tar emot ensamkommande flyktingbarn ser ut på samma sätt som för andra typer av familjehem. Det innebär att den ekonomiska ersättningen skiljer sig åt mellan olika kommuner, uppdragets omfattning och svårighetsgrad och också beroende på det placerade barnets ålder. Den ekonomiska ersättningen är skattepliktig och pensionsgrundande. Även en omkostnadsdel betalas ut till familjehemmet vars syfte är att täcka direkta kostnader orsakade av placeringen. Omkostnadsdelen är inte skattepliktig. Även storleken på omkostnadsdelen skiljer sig åt från fall till fall men brukar stiga i takt med att barnet blir allt äldre.

Läs mer.

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/ensamkommandebarn

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20400/2016-11-8.pdf