Vad är ett förstärkt familjehem?

Här finns information om förstärkt familjehem

Förstärkt familjehem

Vissa barn, men kanske framförallt ungdomar, kan ha både svåra upplevelser de blivit utsatta för i bagaget och egen svår beteendeproblematik. Beteendeproblematik i dessa fall handlar ofta om missbruk, kriminalitet eller andra former av problematiska beteenden som på både kort och lång sikt riskerar att skada barnet själv och andra i hans eller hennes närhet. Orsaken till beteendeproblematiken kan vara mångfasetterad men handlar ofta i grunden om brister i hemmiljön och/eller psykisk ohälsa hos den unge.

Psykisk ohälsa kan ta sig uttryck som utagerande beteende vilken kan leda till fördjupad problematik hos individen själv vilket i sin tur kan lindras genom att den unge byter miljö och erhåller omfattande stöd från vuxna med särskild kompetens.

I dessa fall kan det bli aktuellt att placera den unge i ett så kallat förstärkt familjehem. De barn eller ungdomar som placeras i ett förstärkt familjehem har alltså stora och uttalade behov och behöver extra uppmärksamhet, omsorg eller insatser av olika slag. Förstärkta familjehem får därför tillgång till stöd dygnet runt från socialtjänsten med exempelvis handledning och/eller avlastning. Som förstärkt familjehem behöver minst en av familjehemsföräldrarna vara hemma på heltid för att kunna ägna sig åt den placerades behov.

Att ta emot en placering som förstärkt familjehem är ofta svårt och krävande vilket innebär att de ekonomiska ersättningsnivåerna är något högre än för andra familjehemstyper. Den ekonomiska ersättningen är, precis som alltid, både skattepliktig och pensionsgrundande. Omkostnadsdelen, som är skattebefriad och därför inte pensionsgrundande, är densamma som för andra typer av familjehem.

Var och hur du bor samt hur din familj ser ut spelar ingen roll när det gäller att arbeta som förstärkt familjehem. Alla barn har olika behov och därför behövs olika typer av familjer och boendemiljöer för att matcha det enskilda barnet. Men för att bli förstärkt familjehem behöver du/ni tidigare erfarenhet av att ha arbetat antingen som familjehem eller på institution för ungdomar med svår beteendeproblematik.

Att placera en ungdom i ett förstärkt familjehem är ett alternativ till att placera ungdomen på en institution för just ungdomar med svår beteendeproblematik. För att bli förstärkt familjehem är det därför viktigt att du/ni som familjehemsföräldrar har ett stort engagemang och mycket energi, för den här typen av placeringar är krävande. Det är också viktigt att ni som familjehemsföräldrar har förmåga att identifiera och reflektera över saker som händer med den placerade. Vilket innebär att man som familjehemsförälder är alert och har hög problemlösningsförmåga. Eftersom att dessa placeringar är både krävande och utmanande placeras nästan alltid bara en person åt gången hos er.

Som förstärkt familjehem får du/ni också tillgång till regelbunden handledning hos socialtjänsten, kanske så ofta som varannan vecka, vilket gör att du behöver bo relativt nära socialtjänsten i din hemkommun. Man kan också som förstärkt familjehem få tillgång till en avlastningsfamilj vid något tillfälle i månaden och under en lite längre period under semestern. Som förstärktfamiljehem har ni också rätt att snabbt få tillgång till nödvändiga resurser för att klara ert uppdrag. Det kan handla om allt mellan barn- och ungdomspsykiatriska tider till samtalstider med socialtjänsten.