GDPR

Personuppgifter hos Familjehem.se

1. Inledning – vad är personuppgifter?

Med "personuppgifter" avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Familjehem.se är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du tillhandahåller oss eller som inhämtas av oss från annan källa. Inom Familjehem.se behandlas alltid personuppgifter med stor respekt för den personliga integriteten. Nedan finns en beskrivning av de riktlinjer som Familjehem.se tillämpar, hur vi hanterar och lagrar informationen samt vilka rättigheter du har. Riktlinjerna inskränker aldrig de rättigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud finns under Kontakter.

2. Insamling av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter på följande sätt:

 • Du själv lämnar dessa till oss, till exempel via hemsidan, på fysiska blanketter, i kontakt med kundservice eller försäljning, via e-post, brev, kontaktformulär och via inloggade tjänster.
 • Information skapas utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster eller när du anmäler ett ärende till oss.

2.1 Familjehem.se webbplatser

Vanligtvis kan www.Familjehem.se.se besökas utan att personuppgifter samlas in. Vi samlar då endast in information som används för statistiska syften och besökaren förblir anonym. Exempel på sådan information är tidpunkt för besöket, hur lång tid besöket varar och vilka sidor som besöks. Familjehem.se använder också så kallade "cookies" (kakor) för att funktioner och tjänster på webbplatsen ska fungera på rätt sätt.

När du som kund besöker Familjehem.se inloggade tjänster kan besöket knytas till den inloggade personens kundnummer eller användarnamn. Detta ger Familjehem.se möjlighet till en mer relevant och personifierad kommunikation till enskilda kunder.

2.2 Kategorier av personuppgifter

De kategorier av personuppgifter som vi vanligtvis samlar in är:

 • Kundinformation, det vill säga de uppgifter som behövs för att kunna vara registrerad hos. Exempel är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, val av kommunikationskanal.
 • Köpinformation, det vill säga köpta produkter och tjänster, kundnummer och lösenord.
 • Serviceinformation, det vill säga korrespondens i specifika ärenden, uppgifter om köp samt eventuella klagomål eller reklamationer. Svar på kundundersökningar och återkoppling om våra varor och tjänster.
 • Demografisk information, det vill säga ålder, kön, boendeyta, hushållskonstellation etcetera.
 • Besöksinformation på inloggade tjänster, det vill säga köp- användargenererad data, lösenord, teknisk data rörande enhet som används, interaktionsdata (besökstid, svarstider, hur du når och lämnar tjänsten med mera).

Särskilda kategorier av personuppgifter (definierat i art 9 p 1 Dataskyddsförordningen) hanteras endast i undantagsfall. För behandling av personuppgifter i dessa fall behöver vi inhämta ditt samtycke.

2.3 Information när uppgifter samlas in

När personuppgifter lämnas till oss får den som lämnar sina personuppgifter information om:

 • Att Familjehem.se är ansvarigt för behandlingen av personuppgifterna,
 • för vilket ändamål och på vilken legal grund personuppgifterna samlas in,
 • kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig samt
 • vilka rättigheter du har som kund,
 • hur länge uppgifterna sparas.

Upplever du informationen otydlig eller ofullständig ber vi dig kontakta Familjehem.se för att få fullständig information.

2.4 Ändamål och laglig grund för behandling

Vi samlar bara in personuppgifter för ändamål som har stöd i gällande dataskyddsförordning. Det vanligaste är att uppgifterna samlas in för behandling med stöd av den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Ändamålen är till exempel:

 • ingå ett avtal med oss/bli kund och/eller att ingå i vårt register
 • få en offert på ett erbjudande
 • köpa en produkt/tjänst
 • hantering av kundserviceärenden.

Med vårt berättigade intresse som grund behandlar vi data för flera ändamål, till exempel:

 • för marknadsföring och profilering, det vill säga för att kommunicera relevanta erbjudanden till våra kunder
 • för försäljning av våra och våra partners erbjudanden
 • för att skicka nyhetsbrev
 • för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster
 • för statistik och analyser.

Andra ändamål för vår behandling av personuppgifter kan ha sin legala grund i olika lagkrav, det vill säga där vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse, exempel på sådana ändamål är behandling av personuppgifter enligt bokföringslagen för fakturering eller när vi förmedlar information om ändrade avtalsvillkor.

Du kan även lämna samtycke till behandling i vissa fall då inget av ovanstående gäller. Ett lämnat samtycke är en aktiv handling från dig och detta kan återkallas. Vi kommer då inte att behandla dina personuppgifter ytterligare för det ändamålet.

Vi behandlar inte personuppgifterna för ändamål som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet. Mer information om för vilket ändamål personuppgifterna används kan även tillhandahållas när personuppgifterna lämnas, till exempel i anslutning till e-postformulär eller i avtalsvillkor.

3 Överlämnande av personuppgifter

Under vissa omständigheter kan vi också komma att överlämna personuppgifter till personuppgiftsbiträden eller tredje part som:

 • kommuner och företag som vill komma i kontakt med dig angående familjehemsutredning och familjehemsplacering.

4 Tillgång till personuppgifter

Endast de som behöver tillgång till personuppgifterna för att utföra överenskommen tjänst har behörighet att komma åt och hantera dessa. Kommuner och företag som vill komma i kontakt med dig hanterar personuppgifter i olika omfattning och de har samma krav på hanteringen som Familjehem.se har internt.

5 Gallring

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När du inte längre är kund hos oss behåller vi dina uppgifter i 36 månader. Detsamma gäller uppgifter om kontaktpersoner för våra företagskunder.

Vissa uppgifter kan dock behöva sparas för längre tid för att uppfylla andra legala krav, till exempel bokföringslagen där vi behöver spara uppgifter i 7 år. Det finns också skäl att spara uppgifterna för längre tid om det pågår en utredning eller en tvist, även om kundförhållandet sedan tidigare har upphört, eller i fall då du köpt en produkt av oss där vi behöver spara uppgifterna för att kunna fullgöra vårt garantiåtagande.

6 Säkerhet

Vi vidtar särskilda fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas så att uppgifterna inte förloras, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga. Åtgärderna syftar till att åstadkomma en säkerhetsnivå som är tillräckligt hög med hänsyn till de tekniska möjligheter som finns. Ändringar i personuppgifterna registreras kontinuerligt för att säkerställa spårbarhet i alla förändringar som sker i informationen.

Incidenter gällande personuppgifter rapporteras internt. Dessa hanteras i en intern process och anmäls i relevanta fall (om hög risk för den enskildas rättigheter och friheter föreligger) till Datainspektionen samt till den som förlorat sin information enligt de regler som dataskyddslagen föreskriver. Dataintrång anmäls dessutom till polisen.

7 Dina rättigheter

7.1 Rätt till tillgång
Var och en har rätt att få information om i vilken utsträckning uppgifter om den egna personen behandlas av Familjehem.se Om sådana personuppgifter finns hos Familjehem.se får berörd person efter begäran information om vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker, vilken laglig grund som föreligger och till vem eller vilka uppgifterna lämnas ut. Den som begär information ska kunna legitimera sig. Familjehem.se skickar svar till den folkbokföringsadress som finns registrerad hos Familjehem.se inom 1 månad från det att begäran inkommit.

7.2 Rätt till rättelse
Var och en har rätt att begära rättelse av sin egen kundinformation om den är felaktig eller behandlad i strid med gällande rätt.

7.3 Rätt till radering
Familjehem.se raderar personuppgifter då laglig grund saknas för att behålla uppgifterna. Våra kunder har rätt att omgående få sina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

 • behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta
 • uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för
 • behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas för det ändamålet
 • informationen har inte behandlats enligt förordningen
 • du motsätter dig behandling som sker efter en intresseavvägning och de berättigade skälen inte väger tyngre än ditt intresse
 • radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

7.4 Rätt till portabilitet
Var och en som har sina personuppgifter hos Familjehem.se har rätt att få ut dessa uppgifter på elektroniskt standardformat.

7.5 Rätt till begränsning av behandling
Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta gäller bland annat om du anser att personuppgifterna är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden som utredning pågår kan du begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas.

7.6 Marknadsföring, nyhetsbrev och profilering
När personuppgifter kan komma att behandlas för direktmarknadsföring eller nyhetsbrev anges det i samband med att personuppgifterna samlas in. Du kan när som helst anmäla att du inte vill ta emot marknadsföring från oss, genom att vända dig till vår kundservice. Du kan även begränsa i vilken kanal du vill ha vår marknadsföring (e-post, sms, brev). I alla våra e-postmeddelanden och sms finns en länk där du kan avsäga dig marknadsföring i den kanalen.

Personuppgifter kan även komma att behandlas för kundrelationshantering, exempelvis att genom urval och segmentering kommunicera målgruppsanpassade, relevanta och mer personliga erbjudanden eller för att kunna erbjuda bättre och riktad service. Som en del av detta kan profilering förekomma. Profileringen görs för att på ett bättre sätt kunna lämna erbjudanden och information som anpassats efter dina preferenser, köpbeteende, behov och livsstil. Du kan när som helst meddela oss att du inte vill ta del av denna typ av erbjudanden.

7.7 Länkning
Uppgifterna på denna sida gäller för Familjehem.se
I de fall denna webbsida innehåller länkar till andra hemsidor inom eller utom Familjehem.se gäller uppgifterna generellt inte för sådana webbsidor. Familjehem.se svarar inte heller i övrigt för innehållet på sådana webbsidor.

7.8 Ändringar av personuppgiftspolicyn
Om det sker förändringar i Familjehem.se's policy för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Policyn kan till exempel komma att ändras om lagstiftningen eller tillämpningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte sker i strid med dina rättigheter enligt ovan, är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

7.9 Kontakter
Personuppgiftsansvarig är Familjehem.se
Dataskyddsombud för Familjehem.se kan nås via epost på kundservice@familjehem.se Frågor rörande Familjehem.se's personuppgiftsbehandling kan ställas till något av våra dataskyddsombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.
Begäran om registerutdrag skickas via e-post till kundservice@familjehem.se

Överklagan
Skulle du inte vara nöjd med ett beslut efter klagan hos Familjehem.se kan du vända dig till Kundombudsmannen på Familjehem.se eller kundombudsmannen@familjehem.se.

Kontakt med tillsynsmyndighet sker via www.datainspektionen.se eller efter namnbyte till www.integritetsskyddsmyndigheten.se.