Vad är en Integrationsfamilj?

Här finns information om Integrationsfamilj

Integrationsfamilj

Till Sverige kommer många barn under 18 år som är på flykt från andra länder. I de fall dessa barn kommer utan vuxna anförvanter är det vistelsekommunens ansvar att tillse att de ges en trygg plats att bo på i väntan på besked om eventuellt uppehållstillstånd. Antingen placeras dessa barn på institution med andra i samma situation eller i familjehem. Det som skiljer dessa placeringar från andra är att de här barnen inte pratar svenska och kanske inte ens engelska. De har också ofta traumatiska upplevelser med sig i bagaget både av separationer och kanske också krigsupplevelser. Det här gör att det är fördelaktigt om man kan placera dem i särskilda familjehem där de vuxna både pratar barnets språk och har egen erfarenhet av vad det innebär att flytta till ett annat land.

De familjer som besitter denna speciella kompetens eller erfarenhet kallas integrationsfamiljer. Det som skiljer integrationsfamiljer från andra familjehem är alltså att de har ofta egna upplevelser av flykt eller migration och att de pratar andra språk än svenska och engelska. Syftet med att placera dessa barn i en integrationsfamilj är både att kunna ge optimalt stöd och att integrera barnet i det svenska samhället. I övrigt ska livet i en integrationsfamilj se ut på precis samma sätt som i andra familjehem det innebär att familjehemmet ska se till att barnets grundläggande behov tillgodoses, att barnet går i skolan och att barnet har tillgång till fritidsaktiviteter.

För att bli godkänd som integrationsfamilj krävs samma livssituation och egenskaper som för andra typer av familjehem, det vill säga olika typer av familjekonstellationer och boenden behövs. Eftersom att varje enskilt barn som ska placeras har en unik situation och unika behov behöver det finnas många olika typer av integrationsfamiljer för att kunna matcha det unika barnet mot ”rätt” integrationsfamilj. Vad som är viktigt när man utser integrationsfamiljer är att man är en trygg och stabil person med fungerande ekonomi och socialt nätverk. Integrationsfamiljen behöver också, förutom svenska, kunna tala samma språk som den placerade och helst ha egna erfarenheter av migration.

Den ekonomiska ersättning som betalas ut till integrationsfamiljer ser ut på samma sätt som den ekonomiska ersättning som betalas ut till andra typer av familjehem. Eftersom att den ekonomiska ersättningen varierar mellan olika kommuner är det svårt att säga en exakt summa som betalas ut till familjehemmen. Det man kan säga är att den ekonomiska ersättningen skiljer sig åt mellan svårighetsgrad på uppdraget och ålder på den placerade. Den ekonomiska ersättningen är alltid skattepliktig och därmed också pensionsgrundande, medan omkostnadsdelen inte är varken skattepliktig eller pensionsgrundande. Generellt sett kan man säga att omkostnadsdelen stiger i takt med att barnet blir äldre.