Vad är ett jourhem?

Information om jourhem

Jourhem

Ibland sker ett omhändertagande av ett barn eller ungdom väldigt brådskande. I de fallen hinner man kanske inte få fram ett familjehem som är matchat mot barnets behov och då placeras barnet tillfälligt i ett jourhem. Medan barnet bor i jourhemmet sker två saker; barnets behov och hemförhållanden utreds av socialtjänsten och det beslutas om eventuella stödinsatser, och i så fall vilka stödinsatser, som ska inledas. Om barnet bedöms behöva en placering i ett familjehem görs en matchning mellan barnet och det blivande familjehemmet medan barnet bor i jourhemmet. Om barnet inte bedöms vara i behov av ytterligare stödåtgärder kan barnet återvända till den biologiska familjen direkt från jourfamiljen. Placeringar i ett jourhem är alltså tillfälliga i väntan på att barnets utreds av socialtjänsten och eventuellt så småningom bedöms kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar eller i väntan på en placering i ett permanent familjehem. Oavsett vilket pågår alltså en utredning av socialtjänsten om barnets behov under tiden barnet är jourhemsplacerat. Ett jourhem tar därmed emot barn och ungdomar som placeras akut och tillfälligt.

Barn och ungdomar som placeras i jourhem har ofta färska trauman och svåra uppbrott i färskt minne, vilket gör att denna typ av placeringar ofta är utmanande och kräver mycket av de vuxna. Dessutom är ju framtiden ofta oviss för dessa barn och ungdomar. Vad ska hända? Var ska de bo? Det gör att ett jourhem har rätt till stöd från socialtjänsten exempelvis via handledning och att den ersättning som betalas ut är ofta något högre än för andra typer av familjehem. Exakt hur pass stor den ekonomiska ersättningen blir är omöjligt att säga då den beror på barnets ålder och svårighetsgraden i placeringen. Dessutom varierar den ekonomiska ersättningen mellan olika kommuner. Utöver den ekonomiska ersättningen, som både är skattepliktig och pensionsgrundande, utgår också en omkostnadsdel. Syftet med omkostnadsdelen är att täcka de extra omkostnader barnets vistelse i jourhemmet innebär. Generellt kan man säga att både den ekonomiska ersättningen och omkostnadsdelen stiger i takt med att barnet blir äldre.

Det finns tre olika typer av jourhem; kontrakterat jourhem, förstärkt jourhem och ”löshäst”.

I det kontrakterade jourhemmet står man löpande till förfogande för jourhemsplaceringar och man är skyldig att ta emot de placeringar som anvisas en. Som kontrakterat jourhem får man därför ekonomisk ersättning även om man tillfälligtvis saknar placeringar. Däremot utgår endast den rörliga omkostnadsdelen då det kontrakterade jourhemmet har en pågående placering. Det här innebär att du som kontrakterat jourhem hela tiden, förutom på din semester, måste stå beredd att ta emot akuta placeringar dygnet runt. Du kan som kontrakterat jourhem inte neka placeringar utan är skyldig att ta emot de placeringar som anvisas dig. Som kontrakterat jourhem kan du vara kontrakterad att ta emot ett visst antal placeringar vilket innebär att du kan få olika placeringar av barn från olika familjer. I övrigt fungerar ett kontrakterat jourhem på samma sätt som ett vanligt jourhem.

I det förstärkta jourhemmet placeras svårare fall och mer krävande barn och ungdomar. Det kan handla om barn som har väldigt svåra upplevelser i bagaget eller ungdomar som har egen problematik exempelvis missbruk. Eftersom att fallen i förstärkta jourhem ofta är mer komplicerade än i andra typer av jourhem har förstärkta familjehem, rätt till stöd dygnet runt i form av exempelvis handledning och avlastning av socialtjänsten. Den ekonomiska ersättning som utgår är ofta något högre än för andra typer av jourhem just för att kompensera de extra utmaningar dessa placeringar innebär. Däremot utgår endast den rörliga omkostnadsdelen då det förstärkta jourhemmet har en pågående placering. I övrigt fungerar ett förstärkt jourhem på samma sätt som ett vanligt jourhem.

Som ”löshäst” har man rätt att tacka ja eller nej till de placeringar som erbjuds. Som ”löshäst” fungerar du som jourhem men du håller inte ditt hem öppet för alla placeringar du erbjuds. Istället har du rätt att tacka ja eller nej till de placeringar som erbjuds dig. Kanske en placering kommer olägligt tidsmässigt eller kanske känner du att du och din familj inte matchar den som ska placeras. Då har du rätt att neka en placering. En ”löshäst” får därför bara ekonomisk ersättning under en pågående placering. Har du ingen pågående placering utgår heller ingen ekonomisk ersättning. Däremot utgår endast den rörliga omkostnadsdelen då ”löshästen” har en pågående placering. I övrigt fungerar en ”löshäst” på exakt samma sätt som ett vanligt jourhem.

Läs mer om Rekommendationer – SKL

Läs mer om arvode- och omkostnadsersättningar -SKL

Läs mer om familjehemsvård – SKL