Juridiskt stöd

Här finns information om juridiskt stöd

Juridiskt stöd kan vara aktuellt i de fall ett barn tvångsomhändertas och du känner att detta skett på felaktiga grunder. Cirka 25% av de omhändertaganden som sker i samhället sker mot föräldrarnas vilja, det är så kallade tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU). Man räknar med att 70% av de barn som tvångsomhändertas av samhället gör det på grund av allvarliga brister i hemmiljön medan 25% av fallen beror på den unges egna beteende. Tvångsomhändertagande blir vanligare desto äldre barnet blir och beror mestadels på missbruksproblematik eller kriminalitet. Generellt sett kan man ha stort förtroende för socialtjänstens utredningar och beslut men det händer naturligtvis att det finns brister, eller till och med allvarliga brister i en utredning. I de fallen kan det vara bra att diskutera igenom saken med en advokat eller en jurist som arbetar med familjerätt.

Läs mer.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52

Vad är ett omedelbart omhändertagande?

Ett omedelbart omhändertagande görs när barnets liv eller utveckling utsätts för en akut risk.

Läs mer.

Om ett barn eller ungdom befinner sig i en situation som innebär en överhängande och allvarlig risk för dess liv eller utveckling kan socialtjänsten besluta om ett omedelbart omhändertagande. Det kan röra sig om mycket allvarliga brister i hemmiljön eller mycket allvarlig beteendeproblematik hos en ung person som gör att man fattar ett beslut om ett omedelbart omhändertagande. I vissa fall kan beslutet verkställas av polis. Efter ett omedelbart omhändertagande ska beslut fattas inom en vecka huruvida barnet ska fortsätta att vara omhändertaget eller inte.

Läs mer.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-199052-med-sarskilda-bestammelser-om-vard_sfs-1990-52

(Paragraf 6 gäller här)