Vad är ett kobitivt familjehem?

Här finns information om Kobitivt familjehem

Kobitivt familjehem

Ett familjehem kan ha utbildning i en särskild metodik i syfte att kunna stötta framförallt ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. Den här typen av metodik finns ofta på institutioner som tar emot just ungdomar med allvarlig beteendeproblematik men kan också förekomma i särskilt utbildade familjehem. Ofta innehåller utbildningen metodik runt kognition, alltså hur man tänker och hur man i sin tur kan arbeta med tankar som resulterar i negativa beteendemönster. Utbildningen innehåller också ofta metodik kring beteenden, hur man beter sig, varför man beter sig på ett visst sätt och kunskap om hur man kan ändra negativa beteenden. Syftet med behandlingen är att ändra negativa beteendemönster till konstruktiva beteendemönster och ofta också att bryta negativa relationer. Det vill säga att bryta upp grupperingar där man triggar varandra till negativa beteendemönster.

De ungdomar som kan bli aktuella för placeringar i den här typen av familjehem eller institution är ofta ungdomar med allvarlig beteendeproblematik missbruksproblematik, kriminalitet eller kanske andra svåra självskadebeteenden. Orsaken till allvarliga beteendeproblem hos ungdomar kan ha en mängd olika orsaker men har ofta sin grund i bristande hemmiljöer och/eller i psykisk ohälsa. Ungdomar som mår psykiskt dåligt av någon anledning vänder antingen illabefinnandet inåt, mot sig själva, eller utåt, mot andra. Vänder man illabefinnandet inåt är det vanligt att man på olika sätt skadar sig själv, och vänder man illabefinnandet utåt är det vanligt att man skadar andra med sitt beteende. Så kallade kobitiva familjehem är familjehem som har speciell metodutbildning i kognitiv-och beteendeträning i vardagen med syfte att stödja och uppmuntra positiva relationer och beteenden hos den som är placerad. De ungdomar som placeras i kobitiva familjehem har alltså ofta inlärda beteendemönster som skadar dem själva och andra och behöver därför lära om till mer konstruktiva beteendemönster.

För att bli ett kobitivt familjehem, eller ett familjehem som är utbildad i någon liknande metodik, krävs naturligtvis först och främst att man har en utbildning i den aktuella metodiken. Man kan ha fått utbildningen i egenskap av familjehem eller i egenskap av anställd på en institution. Ofta har dessa specialutbildade familjehem tidigare arbetat som familjehem eller på institution för ungdomar med allvarlig beteendeproblematik. I övrigt är det precis som för andra typer av familjehem, det vill säga att du kan bo i stort sett var som helst och din familj kan se ut i stort ett hur som helst. Alla ungdomar är olika och har olika behov och det gör att olika typer av familjehem behövs för att kunna matcha den som placeras med familjehemmet. De placeringar som görs i den här typen av familjehem är svåra och utmanande vilket kräver kunskap, engagemang och energi av de vuxna.

I kobitiva familjehem vill man oftast att en vuxen kan ägna sig på heltid åt den placerade ungdomen och därför inte har ett annat arbete vid sidan om arbetet som familjehem. Det beror just på den allvarliga problematiken hos den placerade. Eftersom att minst en vuxen ska vara hemma på heltid är den ekonomiska ersättningen något högre än i andra typer av familjehem. Även här är den ekonomiska ersättningen skattepliktig och pensionsgrundande. Också familjehem med särskild metodikutbildning får ersättning för omkostnader i samband med placeringen. Det är svårt att ge generella uppgifter om storleken på de belopp som utbetalas eftersom att den ekonomiska ersättningen skiljer sig åt mellan olika kommuner, mellan svårighetsgrad på uppdraget och mellan ålder på den placerade.

Läs mer om Familjehemsvård ur ett barnperspektiv – SKL