Övriga frågor

Här finns information om övriga frågor.

Hur kan man bäst hjälpa barnet att trivas i familjehemmet?

Barn som placeras i familjehem har alltid svåra erfarenheter i bagaget, därför behöver de extra mycket kärlek, omsorg och uppmärksamhet.

Barn som placeras i ett familjehem har alltid svåra upplevelser bakom sig, kanske av omsorgssvikt, kanske av svåra förluster eller kanske av egen problematik. Att dessutom placeras i en helt ny miljö med helt nya människor innebär en stor omställning. Detta gör att barn som placeras i familjehem alltid har behov av tid för att acklimatisera sig men också behov av extra kärlek, omsorg, uppmärksamhet och stöd. Vi vet idag att utöver kärlek, omsorg, uppmärksamhet och stöd så finns det andra saker som på olika sätt kan hjälpa barnet att acklimatisera sig i den nya situationen och också få möjligheten att bearbeta tidigare traumatiska upplevelser.

Att som familjehem vara tydlig med regler, attityder, förhållningssätt och rutiner hjälper barnet att kunna förhålla sig till allt det nya. Men för att ge barnet största möjliga chans att må bra är det viktigt att barnet själv ges möjlighet att, inom rimliga gränser, kunna påverka dessa nya villkor.

Att som familjehem göra sitt yttersta för att en eventuell relation till de biologiska föräldrarna ska fungera smidigt och vänskapligt är också en viktig faktor för att barnet ska kunna acklimatisera sig till den nya miljön och också ges möjlighet att förhålla sig till det han eller hon varit med om.

Att uppmuntra barnet att delta i någon form av fritidsaktivitet har också visat sig underlätta barnets situation. Genom att delta i någon form av fritidsaktivitet ges barnet möjlighet att ingå i en kamratgrupp, samarbeta med andra jämnåriga och också bli duktig i något vilket främjar självkänslan.


Hur brukar kontakten med de biologiska föräldrarna se ut?

Det varierar från fall till fall, men tumregeln är att familjehemmet ska underlätta barnets relation med de biologiska föräldrarna.

Hur kontakten med de biologiska föräldrarna ser ut är olika från fall till fall. I grunden beror det på barnets behov och föräldrarnas problematik. Kanske saknas föräldrarna helt exempelvis genom dödsfall eller genom att de bor i ett annat land. Kanske har de biologiska föräldrarna så stor egen problematik att socialtjänsten bedömer att en kontakt med barnet är omöjlig för tillfället. I de fallen är det ändå viktigt som familjehem att prata med barnet om föräldrarna och uppmuntra barnet att själv prata om föräldrarna. I de fall där barnet ska ha ett umgänge med de biologiska föräldrarna är det viktigt som familjehem hur man förhåller sig till föräldrarna. Att som förälder få sitt barn omhändertaget av samhället innebär alltid en stor sorg, skuldkänslor, ilska och kanske också skam. Tänk därför på att bemöta de biologiska föräldrarna med vänlighet, tålamod och informera dem om sådant som händer barnet så att de kan känna sig delaktiga. Som familjehem är man också ålagd att göra sitt yttersta för att kontakten med de biologiska föräldrarna ska fungera smidigt.


Vad ska man tänka på när det gäller eventuella egna biologiska barn i familjehemmet?

Alla barn, oavsett om de är biologiska eller familjehemsplacerade, har behov av egentid med de vuxna.

Tänk på att alla barn i familjen, oavsett om det är familjehemmets biologiska barn eller det placerade barnet, har behov av egentid med de vuxna. Att få tillbringa en stund på egen hand med en eller båda familjehemsföräldrarna är viktigt. Att få tid att prata ostört och få känna sig som en egen och viktig person är bra för alla. Att som biologiskt barn i ett familjehem få ett nytt syskon som kanske också bär på många svåra upplevelser kan vara svårt. För att hjälpa barnet att hantera den nya situationen är det viktigt att låta barnet få egentid med de vuxna, få möjlighet att dra sig undan och stänga sin dörr och också få möjlighet att skapa en egen relation till det nya syskonet.


Varför placeras barn i familjehem?

Kortfattat och förenklat kan man säga att det antingen beror på problematik hos barnet eller problematik hos föräldrarna.

Orsaken till att ett barn placeras i ett familjehem skiftar från fall till fall. De vanligaste orsakerna är antingen problematik hos föräldrarna eller problematik hos barnet. Om föräldrarna lider av så pass stor problematik att de inte längre kan svara upp mot de krav ett föräldraskap ställer kan de bedömas som olämpliga som vårdnadshavare och barnet kan familjehemsplaceras. Orsaken till föräldrarnas problematik kan vara psykisk ohälsa, missbruk eller sjukdom. Men föräldrarna kan också saknas genom exempelvis dödsfall eller genom att de bor i ett annat land. I de fallen kan barnet också placeras i ett familjehem. Om barnet lider av egen problematik kan orsaken till en familjehemsplacering exempelvis vara att barnet behöver miljöombyte eller att föräldrarna inte längre känner att de kan hantera situationen. Oavsett vad orsaken till en familjehemsplacering är ska man ha klart för sig att både barnen och de biologiska föräldrarna alltid har svåra upplevelser bakom sig och att de är i stort behov av stöd och omsorg.