Vad är en utredningsfamilj?

Här finns information om utredningsfamilj

Utredningsfamilj

Det finns både utredningsfamiljer och utredningshem. En utredningsfamilj kan jämföras med ett jourhem. I en utredningsfamilj placeras de barn och ungdomar eller föräldrar och barn som står under utredning av socialtjänsten och utredningsfamiljen deltar nära i detta arbete tillsammans med exempelvis socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Alla barn och ungdomar som placeras i familjehem, oavsett typ av familjehem, har utretts eller håller på att utredas av socialtjänsten. Det socialtjänsten utreder är barnets hemförhållanden, barnets situation och behov och i vilken utsträckning barnets biologiska föräldrar och övriga hemsituation kan svara upp mot barnets behov. Orsaken till att barn alls utreds är att det finns en misstanke om att barnet på ett eller annat sätt antingen inte får sina behov tillgodosedda eller har ett negativt beteendemönster som riskerar att allvarligt skada barnet själv eller någon i dess omgivning. Ibland är dessa misstankar så starka, eller välgrundade, att man väljer att placera barnet i ett utredningshem under tiden utredningen görs. Alternativet hade varit att låta barnet bo kvar i det biologiska hemmet, men i dessa fall är det allvarliga missförhållanden som utreds. Ibland utreds hela familjer av socialtjänsten och här handlar det ofta om misstankar om att föräldrarna inte kan svara upp mot barnets behov eller att föräldrarna har allvarlig problematik. En utredningsfamilj fungerar i stort sett som en jourfamilj, det vill säga att placeringen ofta är akut påkallad och att placeringen är tillfällig. Det vill säga upphör efter att utredningen avslutats och barnet antingen placeras i ett familjehem av mer permanent karaktär eller att barnet flyttar tillbaka till den biologiska familjen. det som skiljer en utredningsfamilj från ett jourhem är att utredningsfamiljen aktivt deltar i socialtjänstens utredning. Det kan handla om att iaktta barnets beteende eller fördjupa kunskapen om barnets behov. Vanligt är också att ett utredningshem, en institution, gör samma arbete som en utredningsfamilj.

För att komma i fråga för att arbeta som utredningsfamilj behövs inga särskilda kvalifikationer mer än att du som vuxen är stabil och trygg med stabil ekonomi och ett stabilt socialt nätverk. Du kan vara ensamstående eller sammanboende, du kan ha egna barn eller vara utan hemmavarande egna barn. du kan bo i lägenhet eller på landet, i stan eller i villa. Alla barn är unika och har olika behov, det gör att en mängd olika typer av familjer och boendesituationer behövs för att kunna matcha barnet och familjehemmet med varandra. Helst ser man att de som arbetar som utredningsfamilj har tidigare erfarenhet av att arbeta antingen som familjehem eller på utredningshem. Den ekonomiska ersättning som utbetalas till utredningsfamilj liknar den som utbetalas till andra typer av jourhem. Det innebär att den ekonomiska ersättningen är något högre än för familjehem där barnet ska vistas mer permanent. Även för utredningsfamiljer är den ekonomiska ersättningen skattepliktig och därmed pensionsgrundande medan omkostnadsdelen är skattebefriad. Exakt hur hög den ekonomiska ersättningen blir är svår att ge generella uppgifter om eftersom att det varierar mellan olika kommuner, mellan olika svårighetsgrad på uppdraget och efter det placerade barnets ålder. omkostnadsdelen däremot brukar vara högre desto äldre barnet är.

Läs mer.

http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19644/2015-1-9.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/8392/2009-126-17_200912617.pdf